ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Web Links
dot
bulletค้นและจองชื่อนิติบุคคล
bulletค้นหารหัสธุรกิจ
bulletกรมพัฒนาธุรกิจ
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกรมสรรพากร
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletสำนักงานประกันสังคม
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletมาตรฐานการบัญชี
bulletประมวลรัษฎากร
bulletสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม
bulletสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน
dot
ภาษีน่ารู้
dot
bulletภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
bulletภาษีเงินได้นิติบุคคล
bulletภาษีมูลค่าเพิ่ม
bulletภาษีธุรกิจเฉพาะ
bulletภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
dot
Newsletter

dot
bulletรับทำบัญชี กรุงเทพฯและปริมณฑล


คลิ๊ก ! Free 1 month article

           เราคิดค่าบริการจดทะเบียนบริษัท เพียง 4,500 บาท รวมค่ารับส่งเอกสารแล้วและ สำหรับผู้ใช้บริการทำบัญชีกับเราต่อไป เรายินดี

ให้บริการทำบัญชีและดูแลภาษีให้ท่าน ฟรี! 1 เดือน  เพื่อที่ผู้ประกอบการใหม่ที่ยังไม่เข้าใจในระบบบัญชีและ ระบบภาษีที่กฎหมายกำหนด

หมดความกังวลใจ

 

จดบริษัท 4,500 บาท
ฟรี! ค่าบริการทำบัญชี+ยื่นภาษี 1 เดือน
(สำหรับผู้ใช้บริการทำบัญชีกับเรา)
                 
  ค่าบริการจดบริษัท 4,500 บาท (รวมค่ารับส่งเอกสาร)        
     -  ได้รับเลขทะเบียนนิติบุคคล        
       -  ได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร        
       -  จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเตอร์เน็ต        
                 
    1 ลูกค้า Fax หรือ E-mail ชื่อบริษัทเป็นภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษให้ 3 ชื่อ        
      พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่ง,อีเมลล์,เบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้ในการจองชื่อ        
    2 แจ้งผลการจองชื่อให้ลูกค้าทราบ ภายใน 1 วัน ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับคิวรอที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า      
    3 ลูกค้าส่งเอกสารต่างๆให้ทาง Fax หรือ E-mail เพื่อใช้พิมพ์ลงเอกสารประกอบการจดบริษัท คลิ๊ก ดูเอกสารประกอบ
    4 กรณีต้องการจดตราประทับบริษัท ลูกค้าเป็นผู้จัดทำตรายาง คลิ๊ก ดูตัวอย่างตรายาง        
    5 นำเอกสารมาให้ลูกค้า  เพื่อผู้ถือหุ้นและพยานเซ็นชื่อ พร้อมทั้งขอรับตรายาง และค่าธรรมเนียม        
      ราชการ 6,300 บาท ,ค่ามัดจำบริการ 2,500 บาท รวมเป็น 8,800 บาท  
    6 จดทะเบียนบริษัท ใช้เวลาประมาณ 1 วัน        
    7

นำหนังสือรับรองบริษัท ตรายางและ เอกสารอื่นๆมาให้ลูกค้าและ เก็บค่าบริการส่วนที่เหลืออีก 2,000 บาท  

       
                 
                 
  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัท        
    1 จดทะเบียนตั้งบริษัท ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท    5,000   บาท
      (คิดตามทุนจดทะเบียนแสนละ 500 บาท แต่ไม่น้อยกว่า 5,000 บาท)        
    2 หนังสือบริคณห์สนธิ   500   บาท
    3 หนังสือรับรอง+วัตถุประสงค์ ฉบับละ 200   บาท
    4 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน  ฉบับละ 100   บาท
    5 รับรองสำเนาเอกสาร (ประมาณ 7-9 หน้า) หน้าละ 50   บาท
    6 อากรแสตมป์ติดคำรับรองลายมือชื่อพยาน   200   บาท
    7 อากรแสตมป์ติดข้อบังคับ (ถ้ามี)   200   บาท
                 
                 
  ฟรี! ค่าบริการทำบัญชี+ยื่นภาษี 1 เดือน (ไม่รวมค่ารับส่งเอกสาร)        
  บริการทำบัญชี          
    1 ให้คำปรึกษาแนะนำด้านบัญชีและ ระบบการจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นในบันทึกบัญชี        
    2 ขึ้นทะเบียนรับรองเป็นผู้ทำบัญชีตามที่กฏหมายกำหนดไว้        
    3 จัดทำสมุดบัญชีต่างๆ เช่น สมุดรายวันซื้อ ขาย รับ จ่าย ทั่วไปและ บัญชีแยกประเภท        
    4 จัดทำบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายและ การนำส่งภาษี        
    5 บันทึกข้อมูลและ ทำการปรับปรุงรายการต่างๆตามความเหมาะสม โดยใช้ซอฟแวร์ที่กรมสรรพากรยอมรับ      
    6 จัดทำงบทดลองและ รายละเอียดประกอบโดยครบถ้วน ได้แก่ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ เงินสด เงินฝาก         
      ทะเบียนทรัพย์สินและ ค่าเสื่อมราคา         
                 
                 
  บริการภาษี          
    1 ให้คำปรึกษาแนะนำด้านภาษี        
    2 จัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย        
    3 จัดทำรายละเอียด เตรียมแบบภาษี พร้อมนำส่งกรมสรรพากร        
       - แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.54)        
       - แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30, ภ.พ.36)        
       - แบบภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)        
       - แบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)        
    4 ติดต่อกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรในกรณีมีหนังสือเชิญพบ (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามความเหมาะสม)      
                 
บริษัท บัญชีวา จำกัด Tel.02 175 2692 Fax.02 175 2693 Hot line 089 129 5391 www.buncheewa.com

 

 

  

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
กลุ่ม บริการงานบัญชี

คลิ๊ก ! Start 1,500 ฿ article
คลิ๊ก ! Start 2,000 ฿ article
คลิ๊ก ! Free 1 month HHS articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

บริษัท บัญชีวา จำกัด
288/87 หมู่ที่ 14 ทาวน์พลัสสุวรรณภูมิ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02 175 2692 แฟกซ์ 02 175 2693 Hot Line 089 129 5391
E-mail : buncheewa@yahoo.com
www.buncheewa.com